Анотация на програмата

Шаблонът за електронно обучение е решение за проектиране на курс на обучение възможно най-бързо и атрактивно. Програмата съдържа причини за използване на шаблони за електронно обучение; съвети за избор на правилния шаблон; стъпки за създаване на шаблон за електронно обучение за многократна употреба от нулата; основни елементи на ефективен шаблон за обучение; примери за шаблони за електронно обучение; съвети за опресняване на остарели шаблони за електронно обучение; иновативни начини за използване на шаблони за електронно обучение; търсене на готови шаблони в мрежата; страници с готови шаблони за употреба.

Цели на програмата

Целта е да се усвои работата с електронни учебни шаблони и да се покажат на педагогическите специалисти начини, по които едновременно да улеснят работата си и да ангажират вниманието на своите ученици чрез ресурси, близки до тях и до начина им на възприемане на света. Шаблонът за електронно обучение може да се използва като отправна точка за рамкиране на проект за електронно обучение. Целта е да се покаже как може лесно да се надграждат и подобряват и в този смисъл как да се превърнат в чудесна основа за обучение.

4 часа теория и 12 часа практика

Присъствена синхронно в електронна среда, 1 кредит, 16 часа


Анотация на програмата

Програмата предвижда интегрирането на мобилните устройства в учебния процес, като разглежда спецификите на преподаването и ученето през мобилни устройства. За целта се разглеждат основните учебни системи и интегрирането им през уеб среда, както и специфичните за мобилните устройства приложения, даващи възможност за по-ефективно преподаване.

Полезно и практично е за обучението на поколението от 21 век учителят да умее да използва в работата си някои от предимствата на мобилните телефони, неприложими при настолните компютри и лаптопите, като възможността за по-бързо гласово набиране, TTS Reader, използването на стилус, мобилни камери, бързи видеа, както и интегрирането на популярни социални мрежи към учебния процес.

Цели на програмата

Целта на програмата е да запознае преподавателите с нов тип приложения, изключително полезни в учебния процес, даващи възможности за визуално търсене като Google Lens, работа с мобилни скенери от типа на Microsoft Office Lens,  както и възможности за работа с приложения през NFC.

Целта на програмата е да даде възможност на учителя да направи ефективно електронното обучение, като единственото устройство, от което се нуждае, да се намира в ръката му.

4 часа теория и 12 часа практика

Частично присъствена, 1 кредит, 16 часа, присъствени


Анотация на програмата

Програмата съдържа електронен сборник с материали от разнообразни български и чуждестранни източници, даващи възможност за мигновеното им включване в дистанционни системи за обучение. По време на курса различните типове училища или детски градини ще получат профилирани материали за онлайн обучение в зависимост от интересите на институцията. Представените материали и интернет страници са базирани на идеята за свободно ползване и могат да бъдат имплантирани веднага. Материалите са независими от различните платформи за дистанционно обучение, като в хода на курса се предоставя и начинът, по който могат да се съвместят с избраната дистанционна система и как да се модифицират спрямо нейните нужди. Ще ви представим и набор от инструменти за търсене на електронно съдържание в интернет.

Теория 8 учебни часа / Практика 24 учебни часа

Частично присъствена, 2 кредита, 32 часа


 Анотация на програмата

Програмата включва запознаване с опасностите в  дигиталния свят и необходимостта на всеки един ученик да бъде свързан дигитално с някого или с нещо, от което произлиза и потребността на всеки да притежава колкото се може по-добри дигитални компетентности.

Широко известен е фактът, че при подрастващите компютрите и интернет се използват не само за работа, но и за удоволствие, като тук има два основни елемента: игри и социални мрежи. За да останат по-дълго в игрите и в социалните мрежи, различни компании изразходват много средства, за да направят приложенията си атрактивни, което крие рискове както за психическото, така и за физическото здраве на човека.

Програмата включва разглеждането на:

•             Системи за родителски контрол.

•             Възможности за намаляване на интернет зависимостта.

•             Хигиена на използване на интернет устройства.

•             Отклоняване на вниманието чрез интернет базирани предизвикателства.

Програмата е предназначена за педагози, притежаващи базови компютърни умения, които ще им помогнат лесно да усвоят предвидения в програмата материал.

Теория 8 учебни часа / Практика 8 учебни часа

Частично присъствена, 1 кредит


Анотация на програмата

Програмата е създадена, за да запознае педагозите с особеностите на последните две поколения и да даде решения както на въпроси, възникнали при общуването с учениците, така и да разкрие подходящи методи на преподаване.

Програмата включва следните модули:

•             Обща характеристика на поколенията.

•             Поколението Z

•             Поколението Алфа

•             Как да се справим със страховете на родителите?

•             Практически модели за работа, приложими за поколенията Z и Алфа.

Придобитите знания ще доведат до ефективно и атрактивно усвояване на предвидения в програмата  материал чрез нови методи и увеличаване на ангажираността към учебното съдържание съобразно потребностите на съвременното поколение.


Теория 8 учебни часа / Практика 24 учебни часа

Частично присъствена, 2 крадита

Анотация на програмата

Кратко описание на програмата:

Програмата цели подпомагането на дигитализацията в детските градини, като предлага практически решения за използването на различни електронни инструменти в детската градина.

Това включва:

•             Специализиран софтуер.

•             Свободни електронни ресурси в интернет.

•             Широка гама дигитални играчки за използване в детската градина.

По време на обучението преподавателите ще се запознаят с възможностите на специализирания софтуер, ще придобият умения за работа с дигитални играчки и електронни ресурси в интернет, които ще подпомогнат и улеснят работата им, както и ще я направят по-атрактивна.

В края на това обучение педагогическите специалисти ще имат изработена ясна визия за това – в каква насока могат да използват дигиталните инструменти в работата си, а придобитите знания ще доведат до увеличаване на ангажираността към учебното съдържание.


Теория 8 учебни часа / Практика 24 учебни часа

Частично присъствена, 2 кредита, 32 часа

Анотация на програмата

Програмата е предназначена за запознаване с основните принципи на работа с електронна документация, включващи създаването на електронни документи, подписването им, нормативна и законова база за работа с електронни документи, както и спецификите при съхранението и разпространението на електронни материали. В темата са засегнати основните елементи на електронната сигурност, както и защитата на личните данни на базата на общия регламент за защита на личните данни.

Цели на програмата

Целта на програмата е да бъдат усвоени базови знания и компетентности за работа с електронни документи.  Да се запознаят със системи за съхранение и разпространение на електронни документи, верифициране на авторството на документите, както и системи за защита на електронни документи. Начини за търсене в системата на образованието и не само, както и бързото достигане на електронните документи до всички заинтересовани страни. Как и къде да съхраняваме електронните документи? Кои документи са необходими за портофолиото на учителя и как да ги управляваме в него?


 Теория 8 учебни часа / Практика 24 учебни часа

Частично присъствена, 2 кредита


Анотация на програмата

Програмата е тематично обособена в зависимост от типа на училището, което се включи в курса. Включва следните компоненти:

•             Независимо от типа на училището в програмата е заложено изграждането на електронна база от ресурси и LMS система, позволяваща използването на обучителни пътеки, ориентирани към отделния ученик.

•             Специализиран софтуер за всяко едно училище, като той е заимстван от обучителните практики в различни държави.

•             Възможност преподавателите сами да направят електронни ресурси със свободен код в общодостъпни образователни платформи, позволяващи използването им на роден език.

•             Иновативни методи за преподаване – усилията са насочени към различни системи за тестове, презентиращи системи и инструменти за привлекателно учене.

•             Включването на възможността в зависимост от професионалната насоченост на училището на AR и VR решения.

•             Създаването на електронни професионални общности за взаимодействие и помощ на преминалите през обучението специалисти.

По време на обучението преподавателите ще натрупат знания и умения, които ефективно ще могат да използват ежедневно в работата си, ще се сдобият с арсенал от ресурси и ще създадат атрактивна среда за учене.


Програмата е предназначена за всички педагози, работещи в системата на българското образование, предоставящи базови компютърни умения. Програмата включва следните основни компоненти:

• нормативна уредба - съдържание и акценти на ДОС за статут и професионално развитие на учители, директори и други педагогически специалисти;

• длъжностни задължения и професионални компетентности на педагогически специалист в контекста на актуалната нормативна уредба;

• практически въпроси относно кариерното развитие, планиране и проверка на квалификацията на дейността и атестирането;

• практически въпроси за отразяване на постигнатите компетентности в професионалния портфейл и самооценка на педагогически специалист по атестиране;

• инструменти за създаване на професионално портфолио - електронни решения;

• казуси, използвани в практиката - прилага се към нормативната уредба.

 

Придобийте знанието ще доведе до получаване на боравене със стандартни изисквания и разработване на варианти на критерии и показатели за самооценка. По време на обучението за преподаватели ще се запознаете с инструментариум за работа и ще можете да приложите ефективни, иновативни форми, методи и средства за създаване на оптимални условия за подобряване на качеството в образователните институции.