„Как  да преподаваме едновременно в електронна и в реална среда?“ - 32 ЧАСА , 2 КРЕДИТА

Системата цели да предаде опита от света от последните години в хибридното преподаване, изискващо бърза промяна на учебната среда от електронна в присъствена и обратно. Един от основните акценти е по какъв начин ученикът и преподавателят могат да трансформират натрупаните материали и знания от едната среда в другата, как по-плавно да преминават от единия тип обучение в другия. Друг основен момент в програмата е улесняването на работата на преподавателя в хибридна класна стая, в която преподава едновременно и в реална, и в електронна среда. Програмата запознава с някои на вид елементарни технологични и софтуерни решения, но с много висока ефективност при този начин  на работа.